شرایط نمایندگی

روند اعطای نمایندگی، توسط شرکت پردازش تصویر کمان، به شرح زیر می باشد: