مجوزها و گواهینامه های شرکت کمان :

  • گواهینامه عضویت اتحادیه شرکت های فنی مهندسیحفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
  • گواهینامه تأیید و ثبت نرم افزار
  • گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
  • گواهینامه ارزیابی امنیتی محصول ( افتا )
  • گواهینامه تأیید فنی نرم افزار
  • گواهینامه فعالیت از نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران