و بسیاری از مراکز نظامی،امنیتی، تجاری،شهری و اداری