حضور شرکت پردازش تصویر کمان و معرفی سامانه امنیتی شیردال در سیزدهمین و چهاردهمین دوره نمایشگاه ایپاس