خدمات پشتیبانی:

۱- خدمات پشتیبانی:
– کلیه فروش های لایسنس های نرم افزار شرکت شامل تضمین خدمات پشتیبانی بر اساس SLA شرکت می باشد.
– کلیه فروش ها از زمان فروش به مدت یک سال مشمول خدمات پشتیبانی و ارتقای محصولات بصورت رایگان می باشد.
– برای ارتقای محصولات، مشتری می بایست دارای قرارداد پشتیبانی باشد.
۲- نصب و آموزش رایگان :
خدمات نصب و آموزش نرم افزار به شرح زیر تعیین می گردد:
– برای تعداد خریدهای زیر ۱۰۰ لایسنس در محل شرکت رایگان است.
– نصب و آموزش برای خرید های بیش از ۱۰۰ لایسنس در محل مشتری برای یک محل/سایت رایگان است.
۳- خدمات پشتیبانی حضوری:
– در صورت درخواست مشتریان خدمات پشتیبانی بصورت حضوری ارائه می شود. شرایط ارائه این خدمات در توافقنامه سطح خدمات شرکت ارائه شده و با توجه به نوع خدمات با مشتریان هماهنگ می شود.
– هر گونه خدمات پشتیبانی حضوری برای مشتریانی که دارای قرارداد پشتیبانی نیستند، مشمول هزینه پشتیبانی جداگانه خواهند شد.
۴- هزینه های خدمات پشتیبانی غیر حضوری:
– برای مشتریانی که دارای قرارداد خدمات پشتیبانی هستند رایگان می باشد.
– برای مشتریانی که شامل خدمات پشتیبانی نمی شوند، برای بار اول رایگان و دفعات بعد در صورت عدم تمدید مدت پشتیبانی مجاز نیست.
۵- خدمات نمایندگی ها
– کلیه نمایندگی های شرکت بر اساس این دستورالعمل خدمات مربوط به نصب و پشتیبانی را ارائه می نمایند.