27 ژانویه 2020

بخش جدید محاسبه فضای ذخیره به سایت اضافه شد

چه مقدار فضای ذخیره سازی برای دوربین ها نیاز دارید؟ برای ضبط تصاویر دوربین ها برای 7 روز چه میزار فضای ذخیره سازی نیاز دارد ؟