دانلود نرم افزار شیردال

تعداد دوربین: ۱۶

تعداد سرور: ۱

ذخیره سازی: استاندارد

پروتکل امنیتی: استاندارد

قابلیت ارتقا: دارد

اعتبار حساب: نامحدود

ویژه کاربران برای آشنایی با نرم افزار

پشتیبانی: تماس با واحد فروش

دانلود نرم افزار شیردال

تعداد دوربین: ۱۶

تعداد سرور: ۱

ذخیره سازی: استاندارد

پروتکل امنیتی: استاندارد

قابلیت ارتقا: دارد

اعتبار حساب: نامحدود

ویژه کاربران برای آشنایی با نرم افزار

پشتیبانی: تماس با واحد فروش