شهرداری ها و شهر هوشمند

معیارهای هوشمند بودن یک شهر شامل حکمرانی و دولت هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی هوشمند، خانه هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند است که بدون داشتن امنیت سایبری و حفاظت فیزیکی مناسب، قابل دستیابی و بهره‌برداری نیستند.