مراکز درمانی و بیمارستان ها

تامین امنیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دارویی بدلیل ماهیت و تنوع مراجعه‌کنندگان بسیار پیچیده و مهم است. دسترسی و آگاهی از شرایط در بخش‌های متنوع و گوناگون، امنیت بیماران و مراجعه‌کنندگان، محافظت از نوزادان، امنیت نگهداری داروها و تجهیزات پزشکی هر یک نیاز به توجه ویژه و ساختارهای خاص خود دارند.