گمرکات و انبارهای ترانزیتی

گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و از مهمترین سازمان‌های اثرگذار در روند تجارت بین‌الملل در کشور است. اجرای الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالاها و مواد زیان‌آور، قاچاق کالا و موارد مخدر ، پولشویی و مبارزه با تروریسم نیاز به ساختارهای حفاظتی پیچیده و مطمین براساس شرایط و نیازهای کشور دارد.